Numer ogłoszenia: 71125 – 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wojciechów , Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, woj. lubelskie, tel. 081 5177241 w. 30, faks 081 5177665.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojciechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczenie robót przy realizacji zadania: Budowa i wyposażenie sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczenie robót przy realizacji zadania /Budowa i wyposażenie sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie/. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania obejmującego budowę budynku hali widowiskowo – sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym i klasopracowniami przy Zespole Szkół w Wojciechowie (z instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika ścieków, energetycznej nn; z przyłączami: wodociągowym, gazowym z punktem redukcyjno-pomiarowym, energetycznym nn ze złączem kablowym ZKP; z oświetleniem terenu i monitoringiem; z utwardzeniem powierzchni gruntu), budowę parkingu z odwodnieniem, oraz budowę budynku gospodarczego, ogrodzenia, obiektów małej architektury i boisk sportowych, wiąże się z wykonaniem robót budowlanych i wymaga nadzoru w zakresie branż: – Branża architektoniczna i konstrukcyjno – budowlana – Branża sanitarna – Branża elektryczna – Branża drogowa (zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Wojciechowie) – Nadzór archeologiczny nad budową prowadzoną w strefie zabytkowej Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie w/w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i archeologicznej przy wykonywaniu robót budowlanych dotyczących /Budowy i wyposażenia sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie/, zgodnie z pozwoleniami na budowę i zgłoszeniem robót. Planowane roboty prowadzone będą w obszarze zabytkowego zespołu tzw. Wieży Ariańskiej w Wojciechowie, objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/308. Podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z inwestycją należy prowadzić badania archeologiczne w formie nadzoru, który należy powierzyć uprawnionemu specjaliście archeologowi, oraz sporządzić dokumentację archeologiczną z przeprowadzonego nadzoru do przyjęcia przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja prowadzona będzie na działce nr 1393/2 i 1394 położonej w miejscowości Wojciechów. Sala widowiskowo-sportowa przeznaczona będzie dla 300 osób na widowni ruchomej na parterze oraz dla 188 osób na widowni stałej na antresoli dostępnej z korytarza piętra. Oprócz zaplecza socjalno – sanitarnego dla sali sportowej przewidziane są inne pomieszczenia użytkowe takie jak: biblioteka z pracownią multimedialną (10 stanowisk komputerowych), serwerownia, pomieszczenie dydaktyczne, sala gimnastyki rehabilitacyjnej, siłownia, pokój dla nauczycieli w-fu z częścią sanitarną, sanitariaty ogólnodostępne itp. Komunikacja w części 2-kondygnacyjnej zapewniona jest przez dwie klatki schodowe oraz dźwig dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowy wynosi – 1 725,18 m2. Powierzchnia całkowita – 2 228,22 m2. Powierzchnia użytkowa – 2 173,78 m2. Kubatura obiektu – 16 615,90 m3. Liczba kondygnacji nadziemnych -2. Wysokość budynku -10,98 m. Zakresem objęte jest również wyposażenie poszczególnych części obiektu w wyposażenie wymagające montażu, trwale związane z obiektem, tj. wyposażenie w sprzęt sportowy taki jak bramki na boiskach do gry, siatki z piłkochwytami, tablice wyników, drabinki gimnastyczne przyścienne; wyposażenie sali rehabilitacyjnej (korekcyjnej) w drabinki i poręcze gimnastyczne; wyposażenie widowni w trybuny składane 5-rzędowe z siedziskami; wyposażenie szatni w ławki szatniowe przyścienne z wieszakiem i szafki szatniowe. Szczegółowy opis poszczególnych robót do wykonania objętych nadzorem, zakres i ilości oraz dane techniczne określone są przedmiarami robót, projektem budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi elementy SIWZ. Powyższa dokumentacja znajduje się na stronie internetowej https://wojciechow.netbip.pl/ w zakładce BIP/ Zamówienia publiczne z siwz/Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczenie robót przy realizacji zadania /Budowa i wyposażenie sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie/. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego 71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie: 1 500,00 PLN. 1)Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 93 8735 1017 1000 0111 2000 0190 Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Wojciechowie. Wadium należy wnieść (wpływ na w/w konto) przed upływem terminu składania ofert. 3)W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (np. konsorcjum), wadium wniesione (pieniądz) lub wystawione (gwarancja) na rzecz jednego konsorcjanta, jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum. 4)Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5)Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. 6)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g)gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h)wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, i)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą. 7)Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń. 8)Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale dołączając do oferty.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, braku podstaw do wykluczenia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z pkt. X SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę, wymagane w pkt. 3. Warunki udziału w postępowaniu określone art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, uważać się będzie za spełnione, jeżeli złożone zostaną wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonych oświadczeń i wymaganych dokumentów. Warunki dotyczący pkt. IX.1.a), b) i d) SIWZ uznawać się będzie za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wymagane pkt. IX.3.a) SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunki dotyczący pkt. IX.1.a), b) i d) SIWZ uznawać się będzie za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wymagane pkt. IX.3.a) SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek uznawać się będzie za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wymagane pkt. IX.3.a) SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek dotyczący pkt. IX.1.c) SIWZ uznawać się będzie za spełniony, po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu poniższego: – warunek uznawać będzie się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej -instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznej – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowanych robót oraz osobą uprawnioną do prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w obszarze zabytkowym objętym ochroną konserwatorską, oraz poda informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ponadto, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku pkt. IX 1.c) SIWZ, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wówczas w/w warunek uznawać się będzie za spełniony, po udowodnieniu dodatkowo, iż Wykonawca będzie dysponował powyższymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób), na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Nie wykazanie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunki dotyczący pkt. IX.1.a), b) i d) SIWZ uznawać się będzie za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wymagane pkt. IX.3.a) SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dot. pkt. IX i X SIWZ: Dokumenty wymagane w pkt. IX.3 i pkt. X.2 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z tym że oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane pkt. IX.3.a) musi być złożone w oryginale. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy) i innych podmiotów wynikających z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy wspólnie ubiegający o zamówienie Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). Zobowiązani są wtedy wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są osobno spełniać wymagania pkt. X i na potwierdzenie tego muszą złożyć każdy z osobna oświadczenia oraz dokumenty wymagane pkt. X.2. a), b) SIWZ, natomiast łącznie wykazać spełnianie warunków pkt. IX.1. i na potwierdzenie tego złożyć dokumenty wymagane pkt. IX.3. Wykluczenie z postępowania chociażby jednego członka konsorcjum eliminuje z postępowania całe konsorcjum.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób), na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp), jeśli będzie korzystał. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – art. 23 ust 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, polegającej na zmianie terminu wykonania umowy, oraz wynikających ze zmian osobowych w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: a)zmiany terminu zakończenia robót budowlanych z Wykonawcą tych robót, b) pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Wykonawcę wniosku uzasadniającego dokonanie zmiany osób pełniących nadzór wskazanych przez Wykonawcę w § 7 ust.1 i ust. 2 umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://wojciechow.netbip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2011 godzina 10:15, miejsce: Pokój Nr 4 – sekretariat Urzędu Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia: 71125 – 2011